Beleid

Uitgangspunten:
Het Odensehuis is in juli 2014 opgericht naar Deens en Amsterdams voorbeeld. Het is een zelfzorg- en vrijwilligersorganisatie, die zich richt op mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Deze bezoekers vormen de spil. Eigen regie en eigen mogelijkheden staan hoog in het vaandel. Respect en keuzevrijheid zijn onontbeerlijk. Bezoekers vormen het uitgangspunt voor alles wat in het huis gebeurt. Zij zijn de primaire “eigenaars” van het Odensehuis.

 

Positie van het vrijwilligerswerk in het Odensehuis:

Een informeel praktijkcentrum, los van de formele zorgketen en los van formele regelingen bestaat bij de gratie van enthousiaste mensen. Naast de inzet en bijdrage van de bezoekers bestaat het Odensehuis dankzij heel veel vrijwilligers. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het langer zelfstandig blijven wonen en actief deelnemen aan het maatschappelijk leven van mensen met dementie en bieden contact en uitwisseling aan hun mantelzorgers. De vrijwilligers vormen geen aparte groep, maar zijn als het ware mede-bezoekers. Ook voor stagiaires uit diverse opleidingen liggen hier mogelijkheden.

 

De vrijwilliger/stagiaire:

Het Odensehuis doet een beroep op iedereen die kan bijdragen aan de doelstelling van de stichting: jong of oud, man of vrouw. Er is oog voor de aanwezige talenten, zodat we samen kunnen werken aan emancipatie, integratie en beeldvorming. Dat geldt niet alleen binnen het Odensehuis, maar ook daarbuiten. Tussen de positie van een vrijwilliger en een stagiaire wordt geen noemenswaardig onderscheid gemaakt.

 

Houding:

Omdat het Odensehuis van en voor de bezoekers is, vraagt dit een bepaalde instelling van de vrijwilligers en stagiaires. Uitgangspunt daarbij: je houding is uitnodigend, gelijkwaardig en faciliterend. Samen werken, samen het Odensehuis opbouwen, samen succesvol zijn. Je wordt daardoor geïnspireerd om mee te werken en mee te denken en je talenten in te zetten en verder te ontwikkelen.

 

Kennismakingsgesprek en introductie:

Met elke nieuwe vrijwilliger wordt een kennismakingsgesprek gevoerd door de coördinator. Na dit gesprek maakt de coordinator een afspraak om een aantal keren mee te lopen/te doen. Tijdens deze introductieperiode maakt de vrijwilliger in spe, kennis met bezoekers van het Odensehuis.

 

Proefperiode en opzegtermijn:

Vooraf wordt een inwerkperiode afgesproken om te zien of de kennismaking wederzijds bevalt. Deze periode bedraagt meestal 1-2 maanden. Daarna gaan vrijwilliger en Odensehuis een samenwerking aan, in principe voor onbepaalde tijd. Dan wordt een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd. Met de vrijwilliger wordt een eindgesprek/evaluatiegesprek gevoerd en op verzoek wordt een getuigschrift verstrekt. De snuffeltijd voor stagiaires beperkt zich tot de twee introductiebezoeken en is verder gebaseerd op de afspraken in de stage-overeenkomst.

 

Vrijwilligerscontract:

Een vrijwilliger van het Odensehuis krijgt een vrijwilligerscontract waarin taken en tijden van beschikbaarheid worden vastgelegd. Hiermee is deze meteen verzekerd via de Vrijwilligers Verzekering van de gemeente. Deze verzekeringen gelden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, educatieve en recreatieve activiteiten t.b.v. het Odensehuis en voor het woon/werkverkeer. Het Odensehuis gaat ervan uit dat iedere vrijwilliger, indien nodig, ook zijn/haar persoonlijke verantwoordelijkheid heeft genomen wat betreft verzekeringen. Denk daarbij aan aansprakelijkheidsverzekering particulieren, ongevallenverzekering, aanvullende autoverzekering, auto inzittenden verzekering. Diefstal van persoonlijke bezittingen tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk is niet verzekerd.

 

Begeleiding en deskundigheidsbevordering:

Er wordt een afspraak gemaakt over de begeleiding van de vrijwilliger tijdens en na de inwerkperiode. De begeleiding vindt plaats door de coördinator of een andere vrijwilliger. Het Odensehuis verzorgt gemiddeld drie trainings- en één themabijeenkomsten per jaar en stimuleert vrijwilligers om hier gebruik van te maken.

 

Verklaring omtrent gedrag:

Vrijwilligers die 1 op 1 met deelnemers op stap gaan, dienen in het bezit te zijn van een verklaring omtrent gedrag. (VOG), of deze aan te vragen. De kosten hiervan worden door het Odensehuis vergoed.

 

Geheimhouding verklaring:

Tegelijkertijd met een overeenkomst of contract wordt een geheimhoudingsverklaring getekend. Niet omdat we alles geheim willen houden of stiekem willen doen, integendeel. Omdat we samenwerken met kwetsbare mensen en daar zorgvuldig mee willen omgaan, meer als geheugensteun dus.

 

Waardering, geen beloning:

Het Odensehuis hanteert als standpunt dat de vrijwilliger een zinvolle bijdrage aan de maatschappij wil leveren en dat daar geen financiële tegemoetkoming tegenover hoeft te staan. Wel veel waardering van alle betrokkenen bij de organisatie. Natuurlijk een stimulerende omgeving, waarin de vrijwilliger ook mogelijkheden krijgt zichzelf te ontwikkelen. In een gezellige sfeer is er ruimte over eigen initiatief, (wel in overleg) en voor inzet van eigen talenten. Onkosten voortvloeiend uit taken voor of activiteiten in/van het Odensehuis komen voor vergoeding in aanmerking . Voor vrijwilligers zijn er geen kosten verbonden aan de lunch. Verder worden vrijwilligers altijd uitgenodigd voor feestelijke of andere activiteiten. Vrijwilligers worden uitgenodigd voor alle festiviteiten, lezingen en andere algemene activiteiten van het Odensehuis. Verder krijgen vrijwilligers elk jaar een attentie en wordt minimaal eenmaal per jaar een gezamenlijke maaltijd aangeboden.

 

Afmelding:

De vrijwilliger wordt geacht zich bij ziekte of andere verhindering zo tijdig mogelijk af te melden bij het Odensehuis. Kan de vrijwilliger met een andere vrijwilliger ruilen, dan wordt dit erg op prijs gesteld. Ook dit laatste graag melden bij het Odensehuis.

 

Attenties Privacyregels:

Van de vrijwilliger worden naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en aanvang vrijwilligerswerk geregistreerd en geen andere persoonlijke gegevens. De coördinator is er verantwoordelijk voor, dat de vrijwilliger de informatie krijgt die nodig is voor zijn/haar werkzaamheden. De telefoonnummers van de vrijwilligers worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

 

Aannemen van geschenken

Overeenkomstig hetgeen in de cao-welzijn voor werknemers geldt, wordt voor vrijwilligers het volgende bepaald: Het is vrijwilligers niet toegestaan geschenken aan te nemen van bezoekers.

 

Klachten:

Als er meningsverschillen ontstaan zal eerst geprobeerd worden dit in onderling overleg met de coördinator op te lossen. Als betrokkenen niet tot overeenstemming kunnen komen, is er de mogelijkheid een bindend advies te laten uitbrengen door een (vertegenwoordiger) van het bestuur van de Stichting Odensehuis Hoeksche Waard.    

 

De vaardigheden

 

Vrijwilliger worden?

Wilt u vrijwilliger worden? Dan kunt u zich hieronder aanmelden en wordt er z.s.m. contact met u opgenomen.

 

 

 

Welkom 

Maak vrijblijvend kennis, onder het genot van koffie of thee. Dit kan van maandag t/m vrijdag van 10:00 - 15:00 uur.

Kijk in de agenda voor activiteiten.

 


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl